ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซด์ของสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน (Bangkok Institute of Theology, Christian University of Thailand)

สถาบันฯ แห่งนี้ เปิดรับบุคคลผู้ที่สนใจในเรื่องราวของคริสตศาสนา ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องศาสนา สังคม พิธีการ วิธีการดำเนินชีวิต เพื่อที่เราจะได้ก้าวไปเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่มีคุณภาพ สามารถออกไปพัฒนาคริสตจักรได้

ติดตามข่าวผ่านอีเมล

ใส่อีเมลของคุณเพื่อติดตามข่าวของสถาบันได้

Join 31 other subscribers